دبیرستان فاطمه الزهراء(س)

 

 

عارفان علـم عاشـق می شوند /
بهـترین مردم معلـم می شـوند 
عشق با دانش متمم می شود /
هر كه عاشق شد معلم می شود 
روز معلم  مبارك باد

 

نوشته شده در تاريخ جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط مدیر دبیرستان |
 

 

تقدیم به تمام پدران خوب و مهربان دنیا  
            
خدا وجود نازنین پدرتان را برای شما حفظ كند

ای روی تو آئینه ذات احدی                                      
ای در تو عجین شده صفات صمدی
بار غم ایام مرا پشت شكست                                      
ای حیدر صف شكن خدا را مددی


مردی از آسمان می رسد

   آسمان را صبری نمانده بود. زمین تو را می طلبید. خورشید برای تو می درخشید تا بیایی
و تو آرام آرام می امدی. و تو آمدی مقدمت گلباران باد.

نوشته شده در تاريخ جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط مدیر دبیرستان |
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط مدیر دبیرستان |
 

 

 

چه دعایی کنمت بهتر از این:

«خنده ات از ته دل،

گریه ات از سر شوق،

روزگارت همه شاد،

سفره ات رنگارنگ

و تنی سالم و شاد ...

که بخندی همه عمر»

روز طبیعت بر شما و خانواده گرامیتان مبارک

 

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۴ توسط مدیر دبیرستان |
 

ﺑﺮﮔﻪ ﺭﯾﺎﺿﯽﻣﺠﺘﺒﯽ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺵﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﺑﻐﻠﺶ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﯿﺮﻭﻧﺶ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻧﺎﻇﻢ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﮐﺸﯿﺪ : ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ، ﺗﻮ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﯽ ، ﻫﯿﭽﯽ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ،ﺁﺏﺩﻫﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻗﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺍﻣﺎ ، ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺑﺮﮔﻪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ، ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ ﺍﺷﮏ ﻭ ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺑﯿﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﻢﺁﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺛﻠﺚ ﺍﻭﻝ : ...ﺳﺌﻮﺍﻝ : ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺗﻬﯽ ﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺟﻮﺍﺏ : ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻣﺎ ﺳﺌﻮﺍﻝ : ﻋﻀﻮ ﺧﻨﺜﯽ ﺩﺭﺟﻤﻊ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ ؟ ﺟﻮﺍﺏ : ﺣﺎﺝ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺁﻗﺎ ، ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺎﻟﻪ ﺭﯾﺤﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﺵ ﺩﺭﺟﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﯿﺞ ﺗﺎﺛﯿﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﮔﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﺌﻮﺍﻝ : ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﻌﺪﯼ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﺟﻮﺍﺏ : ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﻨﻪ ﺩﺳﺖﭘﺪﺭﻡ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻻﻋﻼﺝ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻭ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﺎﺳﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺍﺷﮑﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﮔﻮﺷﻪ ﺑﺮﮔﻪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ ﺳﺌﻮﺍﻝ : ﻧﺎﻣﺴﺎﻭﯼ ﺭﺍ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﻮﺍﺏ : ﻧﺎﻣﺴﺎﻭﯼ ﯾﻌﻨﯽ ، ﯾﻌﻨﯽ ، ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ، ﺍﺯﻣﺎﺑﻬﺘﺮﺍﻥ ﺍﺻﻼ ﻧﺎﻣﺴﺎﻭﯼ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻭ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﺪﺍﺭﺩ... ﺍﻟﻬﯽ ﮐﻪﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺌﻮﺍﻝ : ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﺟﻮﺍﺏ : ﻫﻤﺎﻥ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﭘﻮﻝﺩﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﺁﻗﺎ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﻭ ﮔﺮﻧﻪﻣﺜﻞ ﺧﺎﻟﻪ ﺳﺎﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﺏ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﺧﺎﻧﻪﻓﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺳﺌﻮﺍﻝ : ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﻧﻘﻄﻪ ﭼﻪ ﺧﻄﯽ ﺍﺳﺖ ؟ ﺟﻮﺍﺏ : ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ، ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻟﯿﻼ ، ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺭﺍ ، ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪﻣﺮﮔﺶ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮﺩ ﺑﺮﮔﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻤﯽ ﺧﯿﺲ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻏﯿﺮﺧﻮﺍﻧﺎ ، ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺛﺮ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﮏ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺑﻮﺩ ﻣﻌﻠﻢ ﺭﯾﺎﺿﯽ ، ﺍﺩﺍﻣﻪﻧﺪﺍﺩ ﺑﺮﮔﻪ ﺭﺍ ﺗﺎ ﮐﺮﺩ ، ﺑﻮﺳﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﯿﺒﺶ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺩﻡ ﺩﺭ ﺣﯿﺎﻁ ﻣﺪﺭﺳﻪﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻟﺮﺯﺍﻧﺶ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ ﺁﻗﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ : ﮔﻔﺘﯿﺪ ﻫﯿﭽﯽﻧﻤﯽ ﺷﯿﻢ ؟ ﻫﯿﭽﯽ ؟ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺐ ﻋﻘﺐ ﺭﻓﺖ ، ﺩﺭ ﺣﯿﺎﻁ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﯿﺪ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﮔﻢ ﺷﺪ.
 

نوشته شده در تاريخ دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ توسط مدیر دبیرستان |

 

من آموخته ام...

 ... كه تنها كسی كه مرا در زندگی شاد می كند كسی است كه به من می گوید:

تو مرا شاد كردی

 ... كه هرگز نباید به هدیه ای از طرف كودكی، نه گفت

 

 ..ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳ توسط مدیر دبیرستان |

  حضرت علی علیه السلام از نظر بیان وسخنوری در اوج بلاغت وفصاحت كلام بودند واز جمله بیانات ویِِژه وناب این حضرت دوخطبه بدون الف وبدون نقطه می باشد.

خطبه بدون نقطه امیر المومنین علی (ع)عبارت است از:
‹‹اادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۳ توسط مدیر دبیرستان |
گویند عارفان هنر و علم، کیمیاست                                   وان مس که گشته همسر این کیمیا، طلاست

ضمن آرزوی موفقیت برای شما رهجویان مسیر علم و معرفت خواهشمندیم در جلسه ای که به مناسبت قبولی شما عزیزان در کنکور 93 راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 93/11/21 در دبیرستان فاطمه الزهرا (س) شهر تودشگ برگزار می گردد به اتفاق والدین حضور به هم رسانید.

عزیزان ارجمند:

عذرا رضائیان- مژگان ترابی- عالمه شاهمیرزایی- زهره شاهمیرزایی- زهرا خواجه- سمیرا شفیعی- مهدیه شجاعی- سارا نصیری فرد- مائده خیرخواه- نیلوفر اعرابی

منتظر قدوم سبزتان هستیم

نوشته شده در تاريخ دوشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۳ توسط مدیر دبیرستان |
 درخت تو گر بار دانش بگیرد                                        به زیر آوری چرخ نیلوفری را

 

اول:

راضیه سادات هاشمی- زهرا شاهمیرزایی- مریم غلامی- مهسا مردانی- مرضیه خسروی- سمیه قاسمی منش- سحر علوی پور- زهرا رمضانی- فائزه شاهمیرزایی

 دوم ریاضی:

لیلا قاسمی نژاد- مائده بقایی- زهره امینی-الهه احمدی-سیده معصومه موسوی- فاطمه منظوری- فاطمه موسی نزاد- کوثر قاسمی

دوم ادبیات:

زهرا عامری- مرضیه عباسی- زهرا منظوری

دوم کامپیوتر:

مهشاد عباسی

سوم ریاضی:

ندا مدبرپور- الهه منتظری- نسرین عباسی- فرزانه قاسمی- عهدیه سادات بنی طباء

سوم ادبیات:

فاطمه قاسمی- زهره اعرابی- محدثه قاسمی

سوم کامپیوتر:

مائده بهنام پور- مینا ضرابی- زهرا بمانی

چهارم ریاضی:

پریسا اعرابی- زینب مرادی- فاطمه سادات حسینی

چهارم تجربی:

سحر منظوری- زهرا شایان فر- مرضیه سادات هاشمی

چهارم ادبیات:

زهرا رنجبر- مریم سادات جعفری- فاطمه قاسمی

موفقییتتان روز افزون باد

نوشته شده در تاريخ دوشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۳ توسط مدیر دبیرستان |
 

 

 

:گضنفر جان سلام

ما اینجا حالمام خوب است. امیدوارم تو هم آنجا حالت خوب باشد. این نامه را من میگویم و جعفر خان كفاش براید  مینویسد. بهش گفتم كه این گضنفر ما تا كلاس سوم بیشتر نرفته و نمیتواند تند تند بخواند،‌ آروم  آروم بنویس كه پسرم نامه را راحت  بخواند و عقب نماند. 

  وقتی تو  رفتی ما هم از آن خانه اسباب كشی كردیم. پدرت توی صفحه حوادت خوانده بود كه بیشتر اتفاقا توی  10 كیلومتری خانه ما اتفاق میافته. ما هم 10 كیلومتر اینورتر اسباب كشی كردیم. اینجوری دیگر لازم نیست كه پدرت هر روز بیخودی پول روزنامه بدهد. آدرس جدید هم نداریم. خواستی نامه بفرستی به همان آدرس قبلی بفرست. پدرت شماره پلاك خانه قبلی را آورده و اینجا نصب كرده كه  دوستان و فامیل اگه خواستن بیان اینجا به همون آدرس قبلی بیان آب و هوای اینجا خیلی خوب نیست .
  همین هفته پیش دو بار بارون اومد.
 اولیش 4 روز طول كشید ،‌دومیش 3 روز
 . ولی این هفته دومیش بیشتر از اولیش طول كشید  
 
گضنفر جان،‌آن كت شلوار نارنجیه كه خواسته بودی را مجبور شدم جدا جدا برایت پست كنم. آن دكمه فلزی ها پاكت را سنگین میكرد. ولی نگران نباش دكمه ها را جدا كردم  وجداگانه توی كارتن مقوایی برایت  فرستادم. 
 
پدرت هم كه كارش را عوض كرده. میگه هر روز 800،‌ 900 نفر آدم  زیر دستش هستن. از كارش راضیه الحمدالله. هر روز صبح میره سر كار تو بهشت زهرا،‌ چمنهای اونجا رو كوتاه میكنه و شب میاد خونه

ببخشید معطل شدی. جعفر جان  كفاش رفته بود دستشویی حالا برگشت .

 


خواهرت هم امروز صبح فارغ شد. هنوز نمیدونم بچه اش
 دختره یا پسره . فهمیدم بهت خبر میدم كه بدونی بالاخره به سلامتی عمو شدی یا دایی . 
 
راستی حسن آقا هم مرد!
 مرحوم پدرش وصیت كرده بود كه بدنش را به آب دریا بندازن. حسن آقا هم طفلكی وقتی داشت زیر دریا برای مرحوم پدرش قبرمیكند نفس كم آورد و مرد!‌  شرمنده . 
 
همین دیگه .. خبر جدیدی نیست . 
قربانت .. مادرت . 
راستی:‌گضنفر جان خواستم برات یه خرده پول پست كنم، ‌ولی وقتی یادم افتاد كه دیگه خیلی دیر شده بود و این نامه را برایت پست كرده بودم

 

نوشته شده در تاريخ شنبه هشتم آذر ۱۳۹۳ توسط مدیر دبیرستان |
.: Weblog Themes By PayamBlog :.